ଗୋପନୀୟତା ନୀତି

ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ |https://www.wanjinlighting.com/ (ସାଇଟ୍ |or we) ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରୟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ |

 

ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଏହି ନୀତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମର ଗୋପନୀୟତା ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଇ-ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |cathy@wjzmled.com କିମ୍ବା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ମେଲ ଦ୍ୱାରା:

 

ଚଟାଣ 2, ବିଲଡିଂ 3, ନଂ 19, ଗାଓକ୍ସିନ୍ ଇଷ୍ଟ ରୋଡ୍, ଜିଆଙ୍ଗାଇ ଜିଲ୍ଲା, ଜିଆଙ୍ଗମେନ ସହର, ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ, ଚୀନ୍ |

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍, ସାଇଟ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁ |ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା |ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ, ଆମେ ଏକ ପରିଚୟ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି (ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି) ବିଷୟରେ ଯେକ any ଣସି ସୂଚନାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁ |ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଚ଼ନା।ଆମେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁ ଏବଂ କାହିଁକି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ |

 

ଉପକରଣ ସୂଚନା

ସଂଗ୍ରହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସାଇଟ୍ ଲୋଡ୍ କରିବା, ଏବଂ ଆମର ସାଇଟ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆନାଲିଟିକ୍ସ କରିବା |

ସଂଗ୍ରହର ଉତ୍ସ: ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୁକିଜ୍, ଲଗ୍ ଫାଇଲ୍, ୱେବ୍ ବିକନ୍, ଟ୍ୟାଗ୍, କିମ୍ବା ପିକ୍ସେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ସାଇଟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସଂଗୃହିତ ହୁଏ |

ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ: ଆମର ପ୍ରୋସେସର୍ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଛି [ଅନ୍ୟ କ V ଣସି ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି |

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗୃହିତ: ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରର ସଂସ୍କରଣ, ଆଇପି ଠିକଣା, ସମୟ ମଣ୍ଡଳ, କୁକି ସୂଚନା, ଆପଣ କେଉଁ ସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ ଦେଖନ୍ତି, ସନ୍ଧାନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ଏବଂ ଆପଣ କିପରି ସାଇଟ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି [ଅନ୍ୟ କ P ଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ]

ସୂଚନା ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |

ସଂଗ୍ରହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଆମର ଚୁକ୍ତିନାମା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସେବା ଯୋଗାଇବା, ତୁମର ଦେୟ ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏବଂ ତୁମକୁ ଇନଭଏସ୍ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଅର୍ଡର ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତୁମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ କିମ୍ବା ଠକେଇ ପାଇଁ ଆମର ଅର୍ଡର ସ୍କ୍ରିନ କରିବା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିଥିବା ପସନ୍ଦଗୁଡିକ ସହିତ, ଆମ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |

ସଂଗ୍ରହର ଉତ୍ସ: ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସଂଗୃହିତ |

ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ: ଆମର ପ୍ରୋସେସର୍ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଛି [ଅନ୍ୟ କ V ଣସି ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି |ଉଦାହରଣ ପାଇଁ, ବିକ୍ରୟ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡିକ, ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ, ସିପିଂ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ] |

ସଂଗୃହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା: ନାମ, ବିଲିଂ ଠିକଣା, ସିପିଂ ଠିକଣା, ଦେୟ ସୂଚନା (କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି [ଅନ୍ୟ କ P ଣସି ଦେୟ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ]), ଇମେଲ୍ ଠିକଣା, ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର |

ଗ୍ରାହକ ସମର୍ଥନ ସୂଚନା

ସଂଗ୍ରହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:

ସଂଗ୍ରହର ଉତ୍ସ:

ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ:

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗୃହିତ ହୋଇଛି:

ସଂଗ୍ରହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଗ୍ରାହକ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବା |

ସଂଗ୍ରହର ଉତ୍ସ: ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସଂଗୃହିତ |

ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ: [ଗ୍ରାହକ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯେକ V ଣସି ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଯୋଡନ୍ତୁ]

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗୃହିତ ହୋଇଛି:

[ଯଦି ବୟସ ସୀମା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ଇନ୍ସର୍ଟ ଅନୁସରଣ ବିଭାଗ]

 

ନାବାଳିକା

[INSERT AGE] ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇଟ୍ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ |ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁନାହୁଁ |ଯଦି ଆପଣ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ believe ାସ କରନ୍ତି, ବିଲୋପ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଦୟାକରି ଉପରୋକ୍ତ ଠିକଣାରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

 

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବା |

ଆମର ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମ ସହିତ ଆମର ଚୁକ୍ତିନାମା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରୁ |

ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବା, ଏକ ଡାକରା, ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସୂଚନା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ ଅନୁରୋଧକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିପାରିବା |

[ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା]

[ଯଦି ରିଚାର୍ଜ କରିବା କିମ୍ବା ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅନୁସରଣ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରନ୍ତୁ]

 

ଆଚରଣ ବିଜ୍ Advertising ାପନ |

ଯେପରି ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରୁ ଯାହା ବିଶ୍ believe ାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରେ |ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ:

 

[ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ଇନ୍ସର୍ଟ] ଆମର ଗ୍ରାହକମାନେ ସାଇଟ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ବୁ understand ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ଗୁଗୁଲ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ପ can ିପାରିବେ: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/।ଆପଣ ଏଠାରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ଟ-ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout।

[ଯଦି ତୁମେ ଏକ ତୃତୀୟ ପାର୍ଟୀ ମାର୍କେଟିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କର, ଯାହା ତୁମର ସାଇଟରେ କ୍ରେତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରେ] ଆମେ ଆମର ସାଇଟର ବ୍ୟବହାର, ତୁମର କ୍ରୟ, ଏବଂ ଆମର ବିଜ୍ଞାପନ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ୱେବସାଇଟରେ ଆମର ବିଜ୍ଞାପନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟୁ |ଆମେ ଆମର ବିଜ୍ଞାପନ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସୂଚନା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରୁ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର କରୁ, ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁକିଜ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି (ଯାହା ତୁମର ଅବସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆପଣ ରାଜି ହୋଇପାରନ୍ତି) |

 

ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆପଣ ନେଟୱାର୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ଅଭିଯାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ |'s (NAI) https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work ରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ପୃଷ୍ଠା |

 

ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବିଜ୍ଞାପନରୁ ବାଛି ପାରିବେ:

 

[କେଉଁ ସେବାଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେଥିରୁ OPT-OUT ଲିଙ୍କଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରନ୍ତୁ |କମନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

 

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous |

BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads]

ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଆଲାଇନ୍ସ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହି ସେବାଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଚୟନ କରିପାରିବେ |'s ଅପ୍ଟ-ଆଉଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍: https://optout.aboutads.info/।

 

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରିବା |

ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦେୟ, ପରିବହନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରମାଙ୍କ ପୂରଣ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ, ସେବା, ଏବଂ ଅଫର ଉପରେ ଅଦ୍ୟତନ ରଖିବା |

 

[ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋର ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଉରୋପରେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଅନୁସରଣ ବିଭାଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ]

 

ଆଇନଗତ ଆଧାର |

ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ (GDPR |), ଯଦି ଆପଣ ୟୁରୋପୀୟ ଅର୍ଥନ Area ତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି (EEA), ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆଇନଗତ ଆଧାରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରୁ:

 

[ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରନ୍ତୁ]

 

ତୁମର ସମ୍ମତି;

ତୁମ ଏବଂ ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା;

ଆମର ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପାଳନ;

ତୁମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ;

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା;

ଆମର ବ legitimate ଧ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମ fundamental ଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ ନାହିଁ |

ଅବଧାରଣ

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ରେକର୍ଡଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବଜାୟ ରଖିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଲିଭାଇବାକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ |ଆପଣଙ୍କର ଲିଭାଇବା ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ |'ତୁମର ଅଧିକାର'ନିମ୍ନରେ ବିଭାଗ |

 

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା |

ଯଦି ଆପଣ EEA ର ବାସିନ୍ଦା, କେବଳ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ (ଯାହା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ) ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ଆପତ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ |

 

ଆମେ [DO / DO] ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ନିୟୋଜିତ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଆଇନଗତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା ମହତ୍ effect ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ |

 

ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୋସେସର୍ Shopify ସୀମିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ legal ଣସି ଆଇନଗତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ significant ଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ |

 

ସେବାଗୁଡିକ ଯାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ:

 

ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ କାରବାର ସହିତ ଜଡିତ IP ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ଥାୟୀ କଳା ତାଲିକା |ଏହି କଳା ତାଲିକା ଅଳ୍ପ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରହିଥାଏ |

କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ IP ଠିକଣା ସହିତ ଜଡିତ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ଅସ୍ଥାୟୀ କଳା ତାଲିକା |ଏହି କଳା ତାଲିକା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ |

 

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବିକ୍ରୟ |

[ଏହି ବିଭାଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କର ଯଦି ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ କାଲିଫୋର୍ନିଆ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରାଇଭେସୀ ଆକ୍ଟକୁ ସବଜେକ୍ଟ କରେ ଏବଂ କାଲିଫୋର୍ନିଆ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରାଇଭେସୀ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବିକ୍ରୟ କରେ]

 

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବିକ୍ରୟ |

[ଏହି ବିଭାଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କର ଯଦି ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ କାଲିଫୋର୍ନିଆ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରାଇଭେସୀ ଆକ୍ଟକୁ ସବଜେକ୍ଟ କରେ ଏବଂ କାଲିଫୋର୍ନିଆ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରାଇଭେସୀ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବିକ୍ରୟ କରେ]

 

ଆମର ସାଇଟ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବିକ୍ରୟ କରେ, ଯେପରି 2018 ର କାଲିଫର୍ନିଆ ଗ୍ରାହକ ଗୋପନୀୟତା ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି (CCPA).

 

[ସନ୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ:

 

ବିକ୍ରୟ ସୂଚନା ବର୍ଗ;

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ନାବାଳିକାର ସୂଚନା ବିକ୍ରୟ କରେ କି (16 ବର୍ଷରୁ କମ୍) ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ;

ଯଦି ଆପଣ ସୂଚନା ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ’ଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |]

 

 

ତୁମର ଅଧିକାର

[ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋର ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଉରୋପରେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଅନୁସରଣ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରନ୍ତୁ]

 

GDPR |

ଯଦି ଆପଣ EEA ର ବାସିନ୍ଦା, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ, ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ସେବାକୁ ପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସଂଶୋଧନ, ଅଦ୍ୟତନ କିମ୍ବା ଲିଭାଇବାକୁ କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି |ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅଧିକାରଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଦୟାକରି ଉପରୋକ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |[କିମ୍ବା ଆକସେସ୍, ତ୍ରୁଟି, ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି ଆବଶ୍ୟକତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅଲର୍ଟନାଟିଭ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା]

 

ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେବ ଏବଂ ତା’ପରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ୟୁରୋପ ବାହାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ, କାନାଡା ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ |

 

[ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କାଲିଫୋର୍ନିଆ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରାଇଭେସୀ ଆକ୍ଟକୁ ସବଜେକ୍ଟ କରେ ତେବେ ଅନୁସରଣ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରନ୍ତୁ]

 

CCPA

ଯଦି ଆପଣ କାଲିଫର୍ନିଆର ବାସିନ୍ଦା, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି (ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |'ଜାଣିବାର ଅଧିକାର |'), ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ସେବାକୁ ପୋର୍ଟ କରିବାକୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସଂଶୋଧନ, ଅଦ୍ୟତନ କିମ୍ବା ଲିଭାଇବାକୁ ପଚାରିବାକୁ |ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅଧିକାରଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଦୟାକରି ଉପରୋକ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |[କିମ୍ବା ଆକସେସ୍, ତ୍ରୁଟି, ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି ଆବଶ୍ୟକତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅଲର୍ଟନାଟିଭ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା]

 

ଯଦି ତୁମ ତରଫରୁ ଏହି ଅନୁରୋଧଗୁଡିକ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ତୁମେ ଏକ ପ୍ରାଧିକୃତ ଏଜେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଦୟାକରି ଉପରୋକ୍ତ ଠିକଣାରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର |

 

କୁକିଜ୍

ଏକ କୁକି ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ସୂଚନା ଯାହା |'ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମର ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଡିଭାଇସରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଛି |କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବିଜ୍ଞାପନ, ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ କୁକିଜ୍ ସହିତ ଆମେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ କୁକିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପସନ୍ଦଗୁଡିକ (ଯେପରିକି ଲଗଇନ୍ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଚୟନ) ମନେରଖିବାକୁ କୁକିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ |ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଦାନ କର ନାହିଁ |'ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣ ସାଇଟକୁ ଫେରିବା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାକୁ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୂଚନାକୁ ପୁନ - ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ |ଲୋକମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁକିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହା |'ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ପରିଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଯଦି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପରିଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି |

 

ଆମର ସାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଆମର ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କୁକିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ |

 

ଏକ କୁକି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସରେ ରହିବାର ସମୟ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |ସ୍ଥାୟୀor ଅଧିବେଶନକୁକିଅଧିବେଶନ କୁକିଜ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବ୍ରାଉଜିଂ ବନ୍ଦ ନକରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କୁକିଜ୍ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ବିଲୋପ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ |ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ କୁକିଜ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ 30 ମିନିଟ୍ ରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ |

 

ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କୁକିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ |ଦୟାକରି ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ କୁକିଜ୍ ଅପସାରଣ କିମ୍ବା ଅବରୋଧ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ର କିଛି ଅଂଶ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ |

 

ଅଧିକାଂଶ ବ୍ରାଉଜର୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କୁକିଜ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବ୍ରାଉଜର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁକିଜ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ବାଛିପାରିବେ, ପ୍ରାୟତ your ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜରରେ ମିଳିଥାଏ |'s ସାଧନଗୁଡ଼ିକ |or ପସନ୍ଦମେନୁଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜର୍ ସେଟିଂସମୂହକୁ କିପରି ରୂପାନ୍ତର କରାଯିବ କିମ୍ବା କୁକିଜକୁ କିପରି ଅବରୋଧ, ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା ଫିଲ୍ଟର୍ କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜରରେ ମିଳିପାରିବ |'s ସହାୟତା ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା www.allaboutcookies.org ପରି ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ |

 

ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କୁକିଜକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ଦ୍ third ାରା ଆମେ କିପରି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିଥାଉ ଯେପରିକି ଆମର ବିଜ୍ଞାପନ ଭାଗୀଦାରୀ |ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏହି ପକ୍ଷଗୁଡିକ ଦ୍ your ାରା ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନାର କିଛି ବ୍ୟବହାରକୁ ଅପ୍ଟ-ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ, ଦୟାକରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |ଆଚରଣ ବିଜ୍ Advertising ାପନ |ଉପର ବିଭାଗ

 

ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ consist ଣସି ସ୍ଥିର ଶିଳ୍ପ ବୁ understanding ାମଣା ନାହିଁ |ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |ସଙ୍କେତ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜରରୁ ଏପରି ସଙ୍କେତ ଚିହ୍ନଟ କରୁ, ଆମେ ଆମର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହୁଁ |

 

ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଆମେ ଆମର ଗୋପନୀୟତା ନୀତିକୁ ସମୟ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଆଇନଗତ କିମ୍ବା ନିୟାମକ କାରଣ ପାଇଁ |

 

ଅଭିଯୋଗ

ଯେପରି ଉପରୋକ୍ତ ଭାବରେ, ଯଦି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଦୟାକରି ଇ-ମେଲ୍ କିମ୍ବା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |ଉପରେ

 

ଯଦି ତୁମର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତୁମର ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି |ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ କିମ୍ବା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରାଧିକରଣ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ: [ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ଯୋଡନ୍ତୁ |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ: https://ico.org.uk/make-a-complaint/]

 

ଶେଷ ଅଦ୍ୟତନ: 2022.10.21